Yatırımcı İlişkileri

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu dahilinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi faaliyet göstermektedir. Söz konusu komitelerin kurulmasına ilişkin olarak 26 Ekim 2020 tarihli ve 2020/27 sayılı Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. Her üç komitenin de çalışma esasları iç yönetmelikler ile belirlenmiş olup bu çalışma esasları internet sitesinde ve KAP’ta yayımlanmaktadır.

Yönetim Kurulu üye sayısının sınırlı olması nedeniyle Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede yer alabilmektedirler.

Tüm komiteler, çalışma esaslarında da yer aldığı üzere, yılda en az dört kez olmak şartıyla, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanmaktadır. Tüm komitelerin çalışma süreleri Yönetim Kurulu’nun çalışma süresi ile paraleldir.

Yönetim kurulu komiteleri dönem içerisinde komitelerin faaliyetleriyle ilgili olarak danışmanlık hizmeti almamıştır.

Denetimden Sorumlu Komite:

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri:

Mehmet Koca – Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ömer Yüksel – Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız üyelerimizden bir tanesi denetim, muhasebe ve/veya finans alanında en az beş yıllık deneyime sahiptir.

Denetimden Sorumlu Komite’nin bağımsız dış denetim, iç denetim, muhasebe sistemi ve finansal raporlama ve bu konuların dışında kalan diğer sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Denetimden Sorumlu Komite ilgili mevzuatta belirtilen görevleri ile ilgili devamlı bilgi almakta, zaman zaman Şirket’in Denetçisi ile toplantı yapmakta ve üçer aylık dönemler halinde toplanarak, Şirket’in üçer aylık performansını gösteren ve kamuya açıklanacak mali tablolar hakkındaki görüş ve tespitlerini Yönetim Kurulu’na bildirmektedir.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:

Mehmet Koca – Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Mahmut Koçum – Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi’nin görevlerini de yerine getirmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin kurumsal yönetim kapsamındaki, Aday gösterme kapsamındaki ve ücret komitesi kapsamındaki görev ve sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri:

Ömer Yüksel – Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 

Mahmut Koçum – Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)

Yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçiren Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin diğer görev ve sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmektedir. Bu kapsamda; Riskin Erken Saptanması Komitesi, yıl içinde Yönetim Kurulu’na her iki ayda bir verdiği ve denetçiye de gönderdiği toplamda altı raporla bildirimde bulunur.

× Whatsapp İletişim Hattı