logo
Yatırımcı İlişkileri

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

  • Kayıtlı Sermaye

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000.- (yediyüzellimilyon) TL’dir.

  • Çıkarılmış Sermaye

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 240.000.000.- (ikiyüzkırkmilyon) TL olup, beheri 1.- (bir) TL nominal değerde nama yazılı 240.000.000 (ikiyüzkırkmilyon) adet paya bölünmüştür. Bu 240.000.000 (ikiyüzkırkmilyon) adet payın 173.760.000 (yüzyetmişüçmilyonyediyüzaltmışbin) adedi A grubu paylardan, 66.240.000 (altmışaltımilyonikiyüzkırkbin) adedi B grubu paylardan oluşmaktadır.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir. A grubu paylar imtiyazlı paylardır. A grubu payların tek imtiyazı yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazıdır.

  • Pay Sahiplerinin Dağılımı

Ortak Adı / Soyadı

Sermayedeki Payı (TL)

Sermayedeki Payı (%)

Aydın Çelik

22.080.000

9,20%

Mahmut Koçum

21.120.000

8,80%

Suat Erdem

21.120.000

8,80%

Mehmet Şükrü Başar

20.633.600

8,60%

Fahrettin Çezik

20.633.600

8,60%

Burhan Başar

20.633.600

8,60%

Fikret Başar

19.673.600

8,20%

Diğer

94.105.600

39,20%

TOPLAM

240.000.000

100,00%


  • Doğrudan veya Dolaylı Bir Şekilde Payların %5’inden Fazlasına Sahip Olan Gerçek Kişi Pay Sahiplerinin Listesi

Ortak Adı / Soyadı

Sermayedeki Payı (TL)

Sermayedeki Payı (%)

Aydın Çelik

22.080.000

9,2%

Mahmut Koçum

21.120.000

8,8%

Suat Erdem

21.120.000

8,8%

Mehmet Şükrü Başar

20.633.600

8,6%

Fahrettin Çezik

20.633.600

8,6%

Burhan Başar

20.633.600

8,6%

Fikret Başar

19.673.600

8,2%